Commissies NLKRG

De NLKRG heeft 3 hoofdthema’s:

 • Waarheidsvinding over adoptieproces in Korea
 • Waarheidsvinding over adoptieproces in Nederland
 • Expertisepunt Adoptiedossiers

Voor elk thema wordt een Commissie aangesteld die de volgende activiteiten gaat verkennen en uitvoeren. Let wel dat dit een proces in ontwikkeling zal zijn waarbij commissieleden gedurende de opstartfase als ook de uitvoeringsfase met elkaar de commissies vorm zullen gaan geven. Ieders inbreng is derhalve waardevol en van belang en er wordt zeker niet verwacht dat commissieleden bij aanvang over alle expertise beschikken. Juist door het samenbrengen van individuele kennis en ervaringen kunnen we deze expertise gezamenlijk ontwikkelen.

Commissie Nederland

De commissie Nederland gaat zich bezig houden met het onderzoeken van mogelijkheden om contacten te leggen met de Nederlandse overheid, zoals bv. Tweede kamerleden met adoptie in hun portefeuille, Wereldkinderen en de Nederlandse media. Door het opbouwen van deze contacten probeert deze commissie bij te dragen aan een zo compleet mogelijk beeld van de adoptieprocedure uit Korea en de noodzaak om deze mee te nemen in een eventueel vervolgonderzoek naar internationale adopties en de rol van de Nederlandse overheid.

Commissie Korea

Deze commissie zal zich voornamelijk bezig houden met contacten met de DKRG die momenteel in Korea bezig is met het aanleveren van bewijsvoering ter ondersteuning van de ingediende TRC-zaken en het proberen veilig te stellen van de adoptiedossiers in Korea. In aanvulling op het werk van de DKRG zal onderzocht worden welke informatie vanuit Nederland van belang kan zijn bij de waarheidsvinding hoe adopties vanuit Korea tot stand zijn gekomen. Verder zal het proces van de TRC nauwlettend worden gevolgd en hiervan zal verslag worden gedaan binnen de NLKRG, de website en FB-pagina’s.

Expertisepunt Adoptiedossiers

Deze commissie legt zich toe op het ontwikkelen van expertise op het gebied van adoptiepapieren en het maken van adoptietijdlijnen. Naarmate de expertise groeit zal deze commissie vragen kunnen beantwoorden van geadopteerden t.a.v. hun adoptiedossier en het aanvragen van het Koreaanse ‘schaduwdossier’.

Om patronen en systematiek te ontdekken in de Nederlandse adoptiepapieren en -procedures zullen laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd worden om adoptiepapieren te vergelijken met elkaar.

Streefdoelen op moment van oprichting zijn:

Commissie Nederland
 • Contacten leggen met de Nederlandse Overheid om onderzoek naar adopties uit Zuid-Korea op de agenda te krijgen.
 • Lobbyen om druk te zetten op de Koreaanse regering om serieus werk te maken van een diepgaand onderzoek naar hoe adopties verliepen in Korea vanaf de jaren 60.
 • Contacten leggen en onderhouden met Nederlandse media.
Commissie Korea
 • Waarheidsvinding over hoe adopties tot stand zijn gekomen door de jaren heen in Korea.
 • Lobby om adoptiedossiers in Korea veilig te stellen. Dit zal in nauwe samenwerking zijn met de zusterorganisaties, met de DKRG voorop.
 • Het volgen van alle activiteiten en resultaten van de TRC en daarvan verslag doen.
Expertisepunt Adoptiedossiers
 • Het verstrekken van informatie over te volgen procedures in de zoektocht naar persoonlijke adoptiedossiers.
  • Dit kan inhouden het begeleiden van een Koreaans geadopteerde bij de aanvraag van inzage in het dossier, hoe een dossier is opgebouwd en waar op te letten in het dossier.
  • Daarnaast wordt er uitleg gegeven over termen en omschrijvingen die gebruikt zijn in kinderrapporten van de KSS.
  • Ook zal er aandacht besteed worden aan het analyseren van dossiers om zo te kunnen ontdekken of er bijvoorbeeld dingen in dossiers staan die niet kloppen met verhalen van Koreaanse familieleden of andere gegevens.
  • Daarvoor is het erg belangrijk om zoveel mogelijk adoptiepapieren van verschillende geadopteerden naast elkaar te kunnen leggen om te vergelijken. Op deze manier kan inzicht verkregen worden in de werkwijze van de KSS en patronen ontdekt worden in hun systematiek.