Nieuws vanuit de DKRG/TRC omtrent de 300 ingediende cases

Translation:

We visited the commission yesterday where we met with the investigators. Good and optimistic atmosphere all the way through! We talked briefly about the 34 cases. We focused more on the other 300 cases that have not gone through yet. This is the timetable for the remaining 300, who have not yet been notified by the commission:

1) Emails are being sent out to the adoptees – as the investigators “chew” their way through the cases.

2) Adopted with no or very little supporting evidence are contacted and asked to submit scanned papers and documents. There is a list coming out with what we are also aware of so we can support this work.

3) Based on the individual cases and the need for further supporting evidence, the cases are brought to preview and then presented to the sub-commission for investigation.

4) Thereafter, each case is investigated and an approach to the sub-commission is made.

5) Afterwards, the commission will evaluate the case.

So all DKRG cases are, as I said, in the pipeline and will be processed. Cases may be dismissed if they are outside the commission’s mandate or if there is insufficient supporting evidence.

What can you do yourself?

1) Scan your documents. All the adoption papers you have.

-make good scans in pdf.

2) Write a summary of your case in English. This can help investigators get to your case quickly. What is your case about?

3) Keep an eye on emails from the commission and answer their emails quickly. There are many cases and quick responses help support the commission’s investigators.

What are we going to do?

1) We support the commission with questions on the cases.

2) We will contact adoptees if the commission cannot get in touch with them or if adopters do not respond to inquiries.

3) We continue to submit documentation to the commission on the main document that deals with the systemic part of overseas adoption (role of the state and the role of adoption agencies).

4) Working for the main document to be processed.

5) Forestry media and press work in Korea to maintain public interest in adoption.

Original text:

Vi har besøgt kommissionen i går, hvor vi mødtes med efterforskerne. God og optimistisk stemning hele vejen igennem! De 34 sager talte vi kort om. Vi havde mere fokus på de 300 andre sager, der ikke har været igennem endnu. Sådan her bliver køreplanen for de resterende 300, der endnu ikke har fået besked fra kommissionen:

1) Der udsendes emails til adopterede – efterhånden som efterforskerne “tygger” sig igennem sagerne.

2) Adopterede med ingen eller kun få supporting evidence kontaktes og bliver bedt om at indsende skannede papirer og dokumenter. Der kommer en liste ud med det, som vi også orienteres om, så vi kan understøtte dette arbejde.

3) På baggrund af de enkelte sager og behovet for yderligere supporting evidence, så kommer sagerne til preview og derefter forelægges de sub-kommissionen til efterforskning.

4) Herefter efterforskes hvert enkelt sag og der laves en indstilling til sub-kommissionen.

5) Herefter foretager kommissionen vurdering af sagen.

Så alle DKRG-sager ligger som sagt i pipeline og vil blive behandlet. Sager kan afvises, hvis de ligger uden for kommissionens mandat eller hvis der ikke er tilstrækkeligt med supporting evidens.

Hvad kan du gøre selv?

1) Skan dine dokumenter. Alle de adoptionspapirer, som du har.

-lav gode skanninger i PDF.

2) Lav et summary af din sag på engelsk. Det kan hjælpe efterforskerne til at komme ind i din sag hurtigt. Hvad handler din sag om?

3) Hold øje med emails fra kommissionen og besvar deres emails hurtigt. Der er mange sager, og hurtige svar er med til at understøtte kommissionens efterforskere.

Hvad gør vi?

1) Vi understøtter kommissionen med spørgsmål til sagerne.

2) Vi kontakter adopterede, hvis kommissionen ikke kan få kontakt med dem eller hvis adopterede ikke svarer på henvendelser.

3) Vi indsender fortsat dokumentation til kommissionen på hoveddokumentet, der omhandler den systemiske del af oversøisk adoption (statens rolle og adoptionsbureauernes rolle).

4) Arbejder for, at hoveddokumentet kommer under behandling.

5) Forestår medie og pressearbejde i Korea for at opretholde offentlig interesse om adoption.