Stichting NLKRG

De NLKRG, Netherlands Korean Rights Group, is een non-profit stichting die vanuit een roep om waarheidsvinding opkomt voor de belangen van Koreaans geadopteerden in Nederland. Deze roep sluit aan bij Artikel 21 (Adoptie) van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. Tevens is de NLKRG van mening dat de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adopties een vervolg behoort te krijgen met een gedegen onderzoek naar de gang van zaken bij adopties uit Zuid-Korea.
Het opkomen voor de belangen van Koreaans geadopteerden in Nederland vindt op drie niveaus plaats:
  • In Nederland op institutioneel niveau: waarheidsvinding op het gebied van de rol van de Nederlandse staat ten aanzien van Koreaanse adopties in Nederland
  • In Korea op institutioneel niveau: waarheidsvinding op het gebied van de rol van de Koreaanse staat en de Korea Social Service ten aanzien van adopties naar het buitenland waaronder Nederland.
  • In Nederland in de vorm van een expertisepunt voor Koreaans geadopteerden bij hun zoektocht naar de waarheid achter hun adoptie en het toegang krijgen tot hun adoptiedossier zowel in Nederland als in Korea
De NLKRG is in oprichting zelfstandig opererend doch tevens gelieerd aan zusterorganisaties in Europa en wereldwijd. De aanzet hiervoor is gegeven door Peter Regel Moller, een Deense jurist en geadopteerd uit Korea, met de oprichting van de DKRG, Danish Korean Rights Group. Deze organisatie is in maart 2022 opgericht vanuit grote bezorgdheid na de ontdekking van verontrustende patronen in persoonlijke adoptiedossiers van Deense Koreaans geadopteerden. Door het naast elkaar leggen van adoptiedossiers werden overeenkomsten in fabricages van deze dossiers zichtbaar en openbaar. Op deze manier zijn misstanden en onwetmatigheden blootgelegd die niet op zichzelf stonden. Het betrof geen incidenten, maar bleek een algemene systematische werkwijze van twee belangrijke adoptieorganisaties in Korea, Holt en KSS, te behelzen.